Domov Kontaktirajte nas Zemljevid strani
 
 
 
RAMSARSKA MOKRIŠČA V SLOVENIJI
Spank Video
PRIJAVA NA E-NOVICE
če želite prejemati obvestila o novostih na naših spletnih straneh, vpišite svoj e-mail:
Prijava
 
 
 
   
Ramsarska konvencija o zaščiti mokrišč
 
 

Besedilo konvencije
Uradna različica besedila Ramsarske konvencije je bila sprejeta z Uredbo
o ratifikaciji Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Uradni list SFRJ 9/77), ter Aktom o notifikaciji nasledstva nekdanje SFRJ (Uradni list RS – MP 9/92).
Zaradi sprememb besedila konvencije, ki so nastale od takrat, ko jo je ratificirala nekdanja SFRJ, in neustreznosti prevoda je v nadaljevanju naveden popravljeni prevod konvencije, dopolnjen s spremembami iz let 1982 in 1987. Novelirano in prečiščeno neuradno slovensko besedilo,
ki ga tukaj povzemamo, bo v pomoč pri izvajanju konvencije.

 

KONVENCIJA O MOKRIŠČIH, KI SO MEDNARODNEGA POMENA, ZLASTI KOT HABITATI VODNIH PTIC

Pogodbenice so se,

priznavajoč medsebojno odvisnost človeka in njegovega okolja;

ob upoštevanju temeljnih ekoloških funkcij mokrišč pri uravnavanju vodnega režima in kot habitatov značilnega rastlinstva in živalstva, zlasti vodnih ptic;

prepričane, da so mokrišča vir velike gospodarske, kulturne, znanstvene in rekreacijske vrednosti, katerih izgube ne bi bilo mogoče nadomestiti;

v želji, da bi zavrli poseganje v mokrišča in njihovo izginjanje v sedanjosti in prihodnosti;

priznavajoč, da vodne ptice med svojimi sezonskimi selitvami lahko prečkajo meje in jih moramo zato šteti za mednarodni vir;

prepričane, da ohranitev mokrišč in njihovega rastlinstva in živalstva lahko zagotovimo z združevanjem dolgoročnih državnih politik in usklajenega mednarodnega delovanja,

sporazumele o naslednjem:

1. ČLEN

1. Za namene te konvencije so mokrišča območja močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode, naravnega ali umetnega nastanka, stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo, ki je sladka, brakična ali slana, vključno z območji morske vode, katere globina pri oseki ne preseže šestih metrov.

2. Za namene te konvencije so vodne ptice vse ptice, ki so ekološko odvisne od mokrišč.

2. ČLEN

1. Vsaka pogodbenica določi primerna mokrišča na svojem ozemlju za uvrstitev na Seznam mokrišč mednarodnega pomena (v nadaljnjem besedilu: Seznam), ki ga hrani urad, ustanovljen na podlagi 8. člena. Meje vsakega mokrišča morajo biti natančno opisane in označene na zemljevidu in lahko vključujejo obalna območja blizu mokrišč in otoke ali morska vodna telesa, ki so ob oseki globlja od šestih metrov in ležijo znotraj mokrišč, zlasti če so pomembna kot habitati vodnih ptic.

2. Mokrišča za uvrstitev na Seznam naj se izberejo na podlagi njihove mednarodne pomembnosti po ekoloških, botaničnih, zooloških, limnoloških ali hidroloških merilih.
Predvsem naj se uvrstijo tista mokrišča, ki so v katerem koli letnem času mednarodno pomembna za vodne ptice.

3. Uvrstitev mokrišča na Seznam ne vpliva na izključne suverene pravice pogodbenice, na ozemlju katere leži to mokrišče.

4. Vsaka pogodbenica ob podpisu te konvencije ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji ali pristopu, kot je določeno v 9. členu, določi vsaj eno mokrišče za uvrstitev na Seznam.

5. Vsaka pogodbenica ima pravico dodati na Seznam dodatna mokrišča, ki ležijo na njenem ozemlju, razširiti meje tistih mokrišč, ki jih je že uvrstila na Seznam, ali zaradi nujnih državnih interesov zbrisati s Seznama mokrišče, ki ga je sama uvrstila na Seznam, ali zožiti njegove meje. O vsaki taki spremembi pogodbenica čim prej obvesti organizacijo ali vlado, odgovorno, da opravlja stalne naloge urada, kot so določene v 8. členu.

6. Vsaka pogodbenica upošteva svojo mednarodno odgovornost za ohranitev, upravljanje in preudarno rabo selitvenih populacij vodnih ptic, bodisi kadar določa,katere podatke bo vključila na Seznam, ali kadar uporabi pravico do spreminjanja podatkov na Seznamu, ki se nanašajo na mokrišča na njenem ozemlju.

3. ČLEN

1. Pogodbenice oblikujejo in izvajajo svoje načrtovanje, tako da spodbujajo ohranitev na Seznam uvrščenih mokrišč, in kolikor je mogoče, preudarno rabo mokrišč na svojem ozemlju.

2. Vsaka pogodbenica poskrbi, da bo čim prej obveščena, če se je zaradi tehnološkega razvoja, onesnaževanja ali kakega drugega vpliva človeka “ekološki značaj” katerega koli mokrišča na njenem ozemlju, ki je uvrščeno na Seznam, spremenil, se spreminja ali je verjetno, da se bo spremenil. O takih spremembah mora nemudoma obvestiti organizacijo ali vlado, odgovorno za stalne naloge urada, kot so določene v 8. členu.

4. ČLEN

1. Vsaka pogodbenica spodbuja ohranitev mokrišč in vodnih ptic, tako da ustanavlja naravne rezervate na območju mokrišč ne glede na to, ali so ta uvrščena na Seznam ali ne, in poskrbi, da so ustrezno nadzorovani.

2. Kadar pogodbenica zaradi nujnih državnih interesov izbriše mokrišče s Seznama ali zoži meje mokrišča,
uvrščenega na Seznam, v največji možni meri nadomesti kakršno koli izgubo mokriščnih virov, še posebej pa naj ustanovi dodatne naravne rezervate za vodne ptice in za varovanje izvornega habitata na istem območju ali kje drugje, v sorazmerno enakem obsegu.

3. Pogodbenice spodbujajo raziskave in izmenjavo podatkov ter literature, ki se nanašajo na mokrišča in njihovo rastlinstvo in živalstvo.

4. Pogodbenice si prizadevajo z upravljanjem povečati populacije vodnih ptic na ustreznih mokriščih.

5. Pogodbenice pospešujejo usposabljanje pristojnih kadrov na področjih raziskav mokrišč, upravljanja in nadzora.

5. ČLEN

1. Pogodbenice se med seboj posvetujejo o izvajanju obveznosti, ki izhajajo iz konvencije, zlasti kadar se
mokrišče razteza čez ozemlja dveh ali več pogodbenic ali kadar si pogodbenice delijo vodni sistem. Prav tako si prizadevajo uskladiti in podpreti sedanjo in prihodnje politične usmeritve in predpise za ohranjanje mokrišč ter njihovega rastlinstva in živalstva.

6. ČLEN

1. Ustanovi se Konferenca pogodbenic, da bo spremljala in spodbujala izvajanje konvencije. Urad iz prvega odstavka 8. člena sklicuje redna zasedanja Konference pogodbenic vsaj vsaka tri leta, če Konferenca ne odloči drugače, in izredna zasedanja na pisno zahtevo vsaj tretjine pogodbenic.
Na vsakem rednem zasedanju Konference pogodbenic se določita čas in kraj naslednjega rednega zasedanja.

2. Konferenca pogodbenic je pristojna:
a. obravnavati uresničevanje te konvencije;
b. obravnavati dodatke k Seznamu in njegove spremembe;
c. proučiti informacije o spremembah “ekološkega značaja” na Seznam uvrščenih mokrišč, pridobljene v skladu z drugim odstavkom 3. člena;
d. dajati pogodbenicam splošna ali posebna priporočila glede ohranjanja, upravljanja in preudarne rabe mokrišč in njihovega rastlinstva in živalstva;
e. od ustreznih mednarodnih teles zahtevati, da pripravijo poročila in statistične podatke o zadevah, ki so v svojem bistvu mednarodne narave in vplivajo na mokrišča.
f. sprejemati druga priporočila ali resolucije za spodbujanje delovanja te konvencije.

3. Pogodbenice zagotovijo, da so odgovorni na vseh ravneh upravljanja mokrišč obveščeni in upoštevajo priporočila teh konferenc o ohranjanju, upravljanju in preudarni rabi mokrišč ter njihovega rastlinstva in živalstva.

4. Konferenca pogodbenic za vsako svoje zasedanje sprejme poslovnik.

5. Konferenca pogodbenic določi in nadzoruje finančna pravila te konvencije. Na vsakem rednem zasedanju z dvotretjinsko večino prisotnih in glasujočih pogodbenic sprejme proračun za naslednje finančno obdobje.

6. Vsaka pogodbenica v proračun prispeva v skladu z lestvico prispevkov, ki jo na rednem zasedanju Konference pogodbenic soglasno sprejmejo prisotne in glasujoče pogodbenice.

7. ČLEN

1. Na takih konferencah morajo biti med predstavniki pogodbenic strokovnjaki za mokrišča ali vodne ptice z
znanjem in izkušnjami, pridobljenimi na znanstvenem, upravnem ali drugem ustreznem področju.

2. Vsaka pogodbenica, zastopana na konferenci, ima en glas, priporočila, resolucije in odločitve pa se sprejemajo z navadno večino prisotnih in glasujočih pogodbenic, razen če s to konvencijo ni drugače določeno.

8. ČLEN

1. Mednarodna zveza za ohranitev narave (IUCN – International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources) opravlja stalne naloge urada po tej konvenciji, dokler pogodbenice z dvotretjinsko večino v ta namen ne imenujejo druge organizacije ali vlade.

2. Stalne naloge urada so med drugim:
a. pomoč pri sklicevanju in organizaciji konferenc po 6. členu;
b. vodenje Seznama mokrišč mednarodnega pomena in zbiranje informacij pogodbenic o vseh dodatkih, črtanjih, širjenjih in oženjih meja mokrišč, uvrščenih na Seznam, pridobljenih v skladu s petim odstavkom 2. člena;
c. zbiranje informacij pogodbenic o vsaki spremembi “ekološkega značaja” mokrišč, uvrščenih na Seznam, pridobljenih v skladu z drugim odstavkom 3. člena;
d. pošiljanje obvestil o vseh spremembah Seznama ali “ekološkega značaja” mokrišč, uvrščenih vanj, vsem pogodbenicam ter zagotavljanje obravnave teh zadev na naslednji konferenci;
e. seznanjanje pogodbenic, na katere se to nanaša, s priporočili konferenc glede sprememb Seznama ali sprememb “ekološkega značaja” mokrišč, uvrščenih vanj.

9. ČLEN

1. Konvencija je na voljo za podpisovanje neomejen čas.

2. Katera koli članica Združenih narodov ali katere od specializiranih agencij te organizacije ali Mednarodne agencije za jedrsko energijo in članica Statuta Mednarodnega sodišča lahko postane pogodbenica te konvencije:
a. s podpisom brez pridržka glede ratifikacije;
b. s podpisom s pogojem ratifikacije, ki mu sledi ratifikacija;
c. s pristopom.

3. Ratifikacija in pristop postaneta veljavna z deponiranjem listine o ratifikaciji ali pristopu pri generalnem direktorju Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo – UNESCO (v nadaljnjem besedilu: depozitar).

10. ČLEN

1. Ta konvencija začne veljati štiri mesece potem, ko sedem držav pridobi status pogodbenice konvencije v skladu z drugim odstavkom 9. člena.

2. Nato začne konvencija veljati za vsako pogodbenico po štirih mesecih od dneva njenega podpisa brez pridržka glede ratifikacije ali od dneva, ko je deponirala listino o ratifikaciji ali pristopu.

10. BIS ČLEN

1. Konvencija se lahko spremeni na zasedanju Konference pogodbenic, sklicanem v ta namen skladno s tem členom.

2. Predlog za spremembo lahko da katera koli pogodbenica.

3. Besedilo vsake predlagane spremembe in razlogi zanjo se pošljejo organizaciji ali vladi, ki po konvenciji opravlja stalne naloge urada (v nadaljnjem besedilu: urad), ta pa jih takoj pošlje vsem pogodbenicam. Kakršne koli pripombe k besedilu morajo pogodbenice poslati uradu v treh mesecih od dneva, ko so besedilo prejele od urada.
Urad takoj po zadnjem dnevu sprejemanja pripomb vse pripombe, prejete do tega dneva, pošlje pogodbenicam.

4. Zasedanje pogodbenic za obravnavanje spremembe, poslane v skladu s tretjim odstavkom, skliče urad na pisno zahtevo tretjine pogodbenic. Urad se o času in kraju zasedanja posvetuje s pogodbenicami.

5. Spremembe se sprejmejo z dvotretjinsko večino prisotnih in glasujočih pogodbenic.

6. Sprejeta sprememba začne veljati za pogodbenice, ki so jo sprejele, na prvi dan četrtega meseca, ki sledi dnevu, ko sta dve tretjini pogodbenic pri depozitarju deponirali listino o sprejetju. Za vsako pogodbenico, ki listino o sprejetju deponira po dnevu, ko sta tako listino deponirali dve tretjini pogodbenic, začne sprememba veljati prvi dan četrtega meseca, ki sledi dnevu, ko je ta pogodbenica deponirala svojo listino o sprejetju.

11. ČLEN

Ta konvencija velja neomejen čas.

1. Ta konvencija velja neomejen čas.

2. Katera koli pogodbenica lahko po petih letih od dneva, ko je zanjo konvencija začela veljati, s pisnim obvestilom depozitarju konvencijo odpove. Odpoved začne veljati štiri mesece po dnevu, ko je depozitar prejel tako obvestilo.

12. ČLEN

1. Depozitar vse države, ki so podpisale konvencijo ali k njej pristopile, čim prej obvesti o:
a. podpisih konvencije;
b. deponiranju listin o ratifikaciji te konvencije;
c. deponiranju listin o pristopu h konvenciji;
d. dnevu začetka veljavnosti te konvencije;
e. obvestilih o odpovedi te konvencije.

2. Ko ta konvencija začne veljati, jo depozitar registrira pri Sekretariatu Združenih narodov v skladu s 102. členom Ustanovne listine.
V potrditev navedenega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali to konvencijo.
Sestavljeno v Ramsarju 2. februarja 1971 v enem izvirniku v angleškem, francoskem, nemškem in ruskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna,* ki bo deponiran pri depozitarju, ki bo točne prepise tega izvirnika poslal vsem pogodbenicam.

 

*Na podlagi sklepne listine Konference za sprejem protokola je depozitar v dogovoru z zainteresiranimi vladami in ob pomoči urada za drugo Konferenco pogodbenic pripravil uradne različice besedila konvencije v arabskem, kitajskem in španskem jeziku.

 
 
 

 

  arhiv novic   -   predstavitev ramsarske konvencija   -   zemljevid strani    -   povezave   -   kontaktirajte nas